Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

Jeśli ubezpieczyciel (zakład ubezpieczeń) odmawia wypłaty świadczenia za śmierć (zgon) ubezpieczonego spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem, powołując się na regulaminowe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, choroby sprzed początku odpowiedzialności, niespełnienie definicji, przyczynienie do wypadku, czyn przestępczy, stan po użyciu alkoholu, przedawnienie, inne wyłączenia swojej odpowiedzialności, używa prawniczych sformułowań, których nie rozumiesz - zadzwoń/napisz. 

Zajmujemy się najbardziej wymagającymi i skomplikowanymi sprawami, które wymagają szczególnego podejścia
i zaawansowanej wiedzy.

Kancelaria powstała by wyrównać szanse klienta (uposażony, uprawniony) w nierównej walce z ubezpieczycielem, szpitalem czy pracodawcą. Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy  obsłudze roszczeń odszkodowawczych
z umów ubezpieczenia  a także na zdobytej wiedzy (7 lat w największych zakładach ubezieczeń), profesjonalnie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie).

Zapewniamy analizę i wybór najtańszego sposobu dochodzenia odszkodowań. Dochodzenie roszczeń jest zawsze dostosowane do oczekiwań i możliwości finansowych klienta. Szybkie i polubowne zakończenie sprawy bez angażowania sądu jest dla nas priorytetem dlatego całą uwagę skupiamy na  postępowaniu przedsądowym (reklamacyjne, polubowne).  Kierowanie sprawy na drogę sądową jest ostatecznością.

Specjalizacja kancelarii to dochodzenie od ubezpieczycieli (zakładów ubezpieczeń) świadczeń należnych osobom, pokrzywdzonym odmowną decyzją ubezpieczyciela. 

Przedmiotem ubezpieczenia może być życie ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia może obejmować śmierć (zgon) ubezpieczonego spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem. W przypadku śmierci (zgonu) ubezpieczonego, ubezpieczyciel (zakład ubezpieczeń) powinien wypłacić osobie uprawnionej (uposażony, spadkobierca, inny) świadczenie w wysokości określonego % wskazanej w umowie ubezpiczenia tzw. sumy ubezpieczenia (świadczenie). Nie zawsze jednak ubezpieczyciel wywiązuje się ze swojego obowiązku.