Zgon ubezpieczonego

 

Jeśli ubezpieczyciel (zakład ubezpieczeń) odmawia wypłaty świadczenia za zgon ubezpieczonego powołując się na regulaminowe wyłączenia i ograniczenia swojej odpowiedzialności, choroby sprzed początku odpowiedzialności, niespełnienie definicji, przyczynienie do wypadku, czyn przestępczy, stan po użyciu alkoholu, przedawnienie, tudzież inne wyłączenia swojej odpowiedzialności, używa prawniczych sformułowań, których nie rozumiesz - zadzwoń. 

Zajmujemy się najbardziej wymagającymi i skomplikowanymi sprawami, które wymagają szczególnego podejścia
i zaawansowanej wiedzy.

Kancelaria powstała by wyrównać szanse klienta, (uposażony, uprawniony) w nierównej walce z ubezpieczycielem (zakłade ubezpieczeń), szpitalem czy pracodawcą. Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy  obsłudze roszczeń odszkodowawczych z umów ubezpieczenia a także na zdobytej wiedzy, profesjonalnie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie).

Specjalizacja kancelarii to dochodzenie od ubezpieczycieli (zakładów ubezpieczeń) świadczeń należnych osobom, pokrzywdzonym odmowną decyzją ubezpieczyciela. 

Przedmiotem ubezpieczenia może być życie ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia może obejmować śmierć ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela (zakładu ubezpieczeń).
W przypadku zgonu ubezpieczonego, ubezpieczyciel (zakład ubezpieczeń) powinien wypłacić osobie uprawnionej (uposażony, spadkobierca, inny) świadczenie w wysokości określonego % wskazanej w umowie ubezpiczenia tzw. sumy ubezpieczenia (świadczenie). Nie zawsze jednak ubezpieczyciel wywiązuje się ze swojego obowiązku.