Ubezpieczenie kredytu bankowego (pożyczki)
Skuteczne dochodzenie odszkodowania z umowy ubezpieczenia kredytu bankowego/pożyczki

 

Specjalizacja kancelarii to dochodzenie świadczeń (odszkodowań) z umowy ubezpieczenia kredytu bankowego/pożyczki (umowy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy) w przypadku śmierci ubezpieczonego lub jego poważnego zachorowania oraz w każdym innym przypadku.

Kancelaria powstała by wyrównać szanse zobowiązanego do spłaty kredytu/pożyczki, (spadkobierca, ubezpieczony, uposażony, inny uprawniony) w nierównej walce z odmawiającą wypłaty świadczenia instytucją finansową (ubezpieczyciel, bank). Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy obsłudze roszczeń odszkodowawczych z umów ubezpieczenia (7 lat w dwóch największych zakładach ubezpieczeń) a także na zdobytej wiedzy, profesjonalnie
i skutecznie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie).

Zapewniamy analizę i wybór nasjskuteczniejszego oraz najtańszego sposobu dochodzenia odszkodowań. Dochodzenie roszczeń jest zawsze dostosowane do oczekiwań i możliwości finansowych klienta. Szybkie i polubowne zakończenie sprawy, bez angażowania sądu jest dla nas priorytetem, dlatego dużą uwagę skupiamy na postępowaniu przedsądowym (reklamacyjne, polubowne).  Kierowanie sprawy na drogę sądową jest ostatecznością.

DARMOWA ANALIZA SPRAWY
OBSŁUGUJEMY KLIENTÓW Z CAŁEJ POLSKI

Bardzo często zawarcie umowy kredytu (pożyczki) wiąże się z obowiązkiem przystąpienia kredytoiorcy (pożyczkobiorcy) do umowy ubezpieczenia na życie, która jest zabezpieczeniem dla banku spłaty, pozostałego po śmierci ubezpieczonego zadłużenia.

Równie często, w przypadku śmierci ubezpieczonego kredytobiorcy lub wystąpienia u niego ciężkiej choroby, ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia a bank nie jest zainteresowany dochodzeniem od niego roszczeń, gdyż zobowiązanymi do spłaty zadłużenia z umowy kredytu (pożyczki) są spadkobiercy ewentualnie inni zobowiązani (np. pozostały kredytobiorca, poręczyciel).

Jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia, powołuje się na regulaminowe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, niespełnienie definicji, przyczynienie do wypadku, czyn przestępczy, stan po użyciu alkoholu, przedawnienie, inne, używa prawniczych sformułowań, których nie rozumiesz (nie musisz!) - zadzwoń.


Obsługujemy klientów z całej Polski

Opisz swój problem w mailu - odpiszemy


Specjalizacja kancelarii to m.in dochodzenie odszkodowań z ubezpieczeń bankowych (ubezpieczenie kredytu, pożyczki), grupowych, pracowniczych (umowa ubezpieczenia), reklamacje (odwołanie od decyzji ubezpieczyciela), odszkodowania za zgon (śmierć) ubezpieczonego, dochodzenie roszczeń na rzecz uprawnionych (uposażony, spadkobierca).

Pomagamy uzyskać świadczenie w razie odmowy wypłaty odszkodowania a także doradzamy jak postępować z bankiem (pomoc przy umowie cesji wierzytelności).