Rzecznik Finansowy

Do zadań Rzecznika należy podejmowanie działań w zakresie ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, których interesy reprezentuje, a w szczególności: 1) rozpatrywanie wniosków w indywidualnych sprawach, wniesionych na skutek nieuwzględnienia roszczeń klienta przez podmiot rynku finansowego w trybie rozpatrywania reklamacji; 2) rozpatrywanie wniosków dotyczących niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta w terminie, o którym mowa w art. 9 pkt 4; 3) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania podmiotów rynku finansowego; 4) występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania rynku finansowego; 5) informowanie właściwych organów nadzoru i kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów rynku finansowego; 6) inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego; 7) przekazywanie do Komisji Nadzoru Finansowego informacji o liczbie i charakterze skarg wskazujących na naruszenia ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, według stanu na koniec każdego półrocza, w terminie 2 miesięcy po upływie danego półrocza. 2. Przy Rzeczniku prowadzone są pozasądowe postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientami podmiotów rynku finansowego a tymi podmiotami.

 

Dz. U. 2015 poz. 1348

U S T A W A z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Rozdział

1

Przepisy

ogólne

Art.

1.

Ustawa określa zasady:

1)

rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego, składanych przez

klientów tych podmiotów;

2)

dział

ania Rzecznika Finansowego;

3)

funkcjonowania Funduszu Edukacji Finansowej, zwanego dalej „Funduszem”.

Art.

2.

Użyte w

ustawie określenia oznaczają:

1)

klient podmiotu rynku finansowego:

a)

będącego osobą fizyczną ubezpieczającego, ubezpieczonego,

uposażonego

lub uprawnionego z

umowy ubezpieczenia,

b)

osobę fizyczną dochodzącą roszczeń na podstawie przepisów ustawy z

dnia

22

maja 2003

r. o

ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Funduszu

Gwarancyjnym

i

Polskim

Biurze

Ubezpieczycieli

Komunika

cyjnych (Dz.

U. z 2018 r. poz. 473) od Ubezpieczeniowego

Funduszu Gwarancyjnego lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli

Komunikacyjnych,

c)

członka funduszu emerytalnego lub osobę uprawnioną w

rozumieniu

ustawy z

dnia 28

sierpnia 1997

r. o organizacji i

funkcj

onowaniu funduszy

emerytalnych

(Dz.

U.

z

2018

r.

poz.

1906

i

2215),

uczestnika

pracowniczego programu emerytalnego lub osobę uprawnioną

w

rozumieniu ustawy z

dnia 20

kwietnia 2004

r. o

pracowniczych

programach emerytalnych (Dz.

U. z

2016

r. poz.

1449 oraz

z

2018

r.

Opracowano na

podstawie:

t.j.

Dz. U. z 2018 r.

poz. 2038

, 2215

,

2243

, z 2019 r.

poz. 875

.

©

Kancelaria Sejmu

s.

2

/

22

16.05.2019

poz.

1091, 1608, 1629 i

2215), oszczędzającego lub osobę uprawnioną

w

rozumieniu ustawy z

dnia 20

kwietnia 2004

r. o

indywidualnych kontach

emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

(Dz.

U. z

2016

r. poz.

1776 oraz z 20

18 r. poz. 2215), osobę otrzymującą

emeryturę kapitałową w

rozumieniu ustawy z

dnia 21

listopada 2008

r. o

emeryturach kapitałowych (Dz.

U. z

2018

r. poz.

926) oraz uczestnika PPK

lub osobę uprawnioną w

rozumieniu ustawy z

dnia 4

października 2018

r.

o

pra

cowniczych planach k

apitałowych (Dz.

U. poz. 2215),

d)

będącego osobą fizyczną klienta banku, członka spółdzielczej kasy

oszczędnościowo

-

kredytowej, klienta instytucji płatniczej, klienta małej

instytucji płatniczej, klienta dostawcy świadczącego usługę

dostępu do

informacji o

rachunku, klienta dostawcy świadczącego wyłącznie usługę

dostępu do informacji o

rachunku, klienta biura usług płatniczych, klienta

instytucji pieniądza elektronicznego, klienta oddziału zagranicznej

instytucji pieniądza elektronicz

nego, klienta instytucji kredytowej, klienta

instytucji finansowej, uczestnika funduszu inwestycyjnego, inwestora

alternatywnej spółki inwestycyjnej, klienta firmy inwestycyjnej, klienta

instytucji pożyczkowej, klienta pośrednika kredytu hipotecznego oraz

klienta pośrednika kredytowego,

e)

będącego osobą fizyczną klienta brokera ubezpieczeniowego albo będącego

osobą fizyczną klienta agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego

ubezpieczenia uzupełniające, w

rozumieniu ustawy z

dnia 15

grudnia

2017

r. o

d

ystrybucji ubezpieczeń (Dz.

U. poz. 2486 oraz z 2018 r. poz. 378,

650 i 1629), wykonujących czynności agencyjne na rzecz więcej niż

jednego zakładu ubezpieczeń w

zakresie tego samego działu ubezpieczeń,

zgodnie z

załącznikiem do ustawy z

dnia 11

września 2

015

r. o

działalności

ubezpieczeniowej i

reasekuracyjnej (Dz.

U. z

2018

r. poz. 999, 1000 i 1669)

w

zakresie niezwiązanym z

udzielaną ochroną ubezpieczeniową;

2)

reklamacja

wystąpienie skierowane do podmiotu rynku finansowego przez jego

klienta, w

którym

klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych

przez podmiot rynku finansowego;

3)

podmiot rynku finansowego: