Dowiedz się więcej o naszej kancelarii

Kancelaria powstała by wyrównać szanse klienta , pacjenta i pracownika w nierównej walce z ubezpieczycielem, szpitalem czy pracodawcą. Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy  obsłudze roszczeń odszkodowawczych z umów ubezpieczenia  a także na zdobytej wiedzy, profesjonalnie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie).

Specjalizacja

Specjalizacja Kancelarii to dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia oraz innch świadczeń z wszelkiego rodzju ubezpieczeń(grupowych/indywidualnych) oraz szeroko rozumianych czynów niedozwolonych (np.: błąd medyczny, wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy) oraz kontraktów.

Usługi


 

Primum non nocere (z łac. „po pierwsze nie szkodzić”) – jedna z naczelnych zasad etycznych w medycynie.
A jeżeli w szpitalu popełniono błąd wyrządzając Ci szkodę?

 

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakładzie pracy.
Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

 

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Poszkodowanemu powinna być przyznana odpowiednia suma tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (ból, cierpienie fizyczne oraz psychiczne). W razie poniesienia uszczerbku majątkowego należne jest stosowne odszkodowanie

 

Rolnictwo to przede wszystkim sprawna organizacja i odpowiedzialne
gospodarowanie a praca Rolnika to teraz
coś więcej niż uprawa roślin i hodowla zwierząt.
To również:

- wypełnianie wniosków

- pozyskiwanie dotacji,

- dochodzenie odszkodowań za zniszczone plony (i nie tylko)

- zatrudnianie pracowników

podpisywanie umów na produkcję
i dostawy owoców czy warzyw. 

przekazywanie majątku dzieciom 

- załatwianie spraw spadkowych

Pacta sunt servanda (łac. umów należy dotrzymywać) – zasada wyrażająca się
w tym, że podmiot, który zawarł umowę, musi się z niej wywiązać. Nie zawasze jednak ubezpieczyciel pamieta o tej fundamentalnej zasadzie

 

- Obrót  wierzytelnościami
- Pieczęć prewencyjna
- Wyliczenie rezerw na świadczenia pracownicze
- pracownik, pracodawca