Ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia? powołuje się na regulaminowe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności? niespełnienie definicji, przyczynienie do wypadku? czyn przestępczy? stan po użyciu alkoholu? przedawnienie, inne? Używa prawniczych sformułowań, których nie rozumiesz? Nie musisz - zadzwoń.

Zajmujemy się najbardziej wymagającymi i skomplikowanymi sprawami, które wymagają szczególnego podejścia
i zaawansowanej wiedzy.

Zapewniamy analizę i wybór najtańszego sposobu dochodzenia odszkodowań. Dochodzenie roszczeń jest zawsze dostosowane do oczekiwań i możliwości finansowych klienta. Szybkie i polubowne zakończenie sprawy, bez angażowania sądu, jest dla nas priorytetem dlatego całą uwagę skupiamy na postępowaniu przedsądowym (reklamacyjne, polubowne).  Kierowanie sprawy na drogę sądową jest ostatecznością.

Kancelaria powstała by wyrównać szanse klienta (ubezpieczony, uposażony, uprawniony) w nierównej walce z odmawiającą wypłaty świadczenia, instytucją finansową (ubezpieczyciel, bank). Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy obsłudze roszczeń odszkodowawczych z umów ubezpieczenia (5 lat w dwóch największych zakładach ubezpieczeń) a także na zdobytej wiedzy, profesjonalnie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie).

 

 

 

Błąd medyczny

Obsługujemy klientów z całej Polski

DARMOWA ANALIZA SPRAWY

Opisz swój problem w mailu - odpiszemy

 

Pacjent ma prawo dochodzić wszelkich roszczeń za doznany podczas leczena uszczerbek (szkoda, ból, krzywda).

Za błąd medyczny (w sztuce lekarskiej) lekarz może ponieść odpowiedzialność cywilną, karną i dyscyplinarną.

  • Art. 415 Kodeksu cywilnego - Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę obowiązany jest do jej naprawienia.
  • Art. 160 §  1 Kodeksu karnego - Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  • Art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty - Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.

  • Art. 8 Kodeksu etyki lekarskiej - Lekarz powinien przeprowadzać wszelkie postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze z należytą starannością, poświęcając im niezbędny czas.

Wypadki komunikacyjne (drogowe)

Komunikacja (wypadkikolizje drogowe, samochodowe)

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Poszkodowanemu powinna być przyznana odpowiednia suma tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (ból, cierpienie fizyczne oraz psychiczne). W razie poniesienia uszczerbku majątkowego należne jest stosowne odszkodowanie

Ubezpieczenia grupowe (pracownicze) na życie

Zakład ubezpieczeń zawiera w stosowanych przez siebie wzorcach umów,
w szczególności w ogólnych warunkach ubezpieczenia
(OWU), informacje dotyczące ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia.

Kancelaria powstała by wyrównać szanse klienta w nierównej walce
z zasłaniającą się kruczkami prawnymi instytucją finansową (ubezpieczyciel, bank).

Ubezpieczyciel powołuje się na regulaminowe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności? przedawnienie? przyczynienie do wypadku? czyn przestępczy? stan po użyciu alkoholu? inne? Używa prawniczych sformułowań, których nie rozumiesz? Nie musisz.

ZADZWOŃ!

Kancelaria profesjonalnie dochodzi wszelkich świadczeń na rzecz swoich klientów (świadczenie,odszkodowanie, zadośćuczynienie ). Argumentacja ubezpieczyciela nie robi na nas wrażenia

Wypadek w pracy/w drodze do pracy

Poszkodowany pracownik ma prawo do określonych w przepisach swiadczeń w tym prawo do odszkodowania oraz zadośćuczynienia od pracodawcy. W przypadku śmierci pracownika, określone prawa przysługuą najbliższej rodzinie.

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: (...)

  • Art.  66 ust. 1 Konstytucji RP - Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa 
  • Art.  15.  Kodeksu pracy - Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Nowoczesne rolnictwo (dotacje/ubezpieczenia/innowacje)

Ponieważ rolnictwo to przede wszystkim sprawna organizacja

i odpowiedzialne gospodarowanie a praca Rolnika to teraz coś więcej niż uprawa roślin i hodowla zwierząt, kancelaria wyspecjalizowała się

w efektywnym pomaganiu przy prowadzeniu gospodarstwa.

Skuteczny Gospodarz wypełnia wnioski, pozyskuje dotacje, dochodzi odszkodowań za zniszczone plony (i nie tylko), zatrudnia pracowników

a także podpisuje umowy na produkcję i dostawy owoców czy warzyw.
W pewnych sytuacjach przekazuje majątek dzieciom albo załatwia sprawy spadkowe.  Są to kwestie skomplikowane i wymagające fachowej wiedzy. Mając na uwadze, że nie każdy musi znać się na
wszystkim, wyręczamy Rolnika w załatwianiu formalności, wypełniamy za niego dokumenty, interpretujemy prawo oraz reprezentujemy przed organami administarcji publicznej czy sądem. Tym samym stajemy się realnym wsparciem dla niego i jego rodziny zapewniając spokój.

Przedsiębiorca/Biznes/Prawo Pracy

Obrót  wierzytelnościami

- Pieczęć prewencyjna

- Wyliczenie rezerw na świadczenia pracownicze

- Pracownik, pracodawca